เพิ่มเงินผู้รับบำนาญ-ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ สูงสุด 70,000 บาท เป็นข่าวปลอม

เพิ่มเงินผู้รับบำนาญ-ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ สูงสุด 70,000 บาท เป็นข่าวปลอม

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ว่า “ร่าง พ.ร.ฎ.เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญ – ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ ผ่านการพิจารณาแล้ว บำนาญรายเดือนที่ไม่ถึง 10,000 ให้ได้รับ 10,000 และบวกเพิ่ม 10,000 บาท ไม่ถึง 20,000 ให้ได้รับ 20,000 และบวกเพิ่ม 10,000 บาท บำนาญรายเดือนที่ไม่ถึง 30,000 ให้ได้รับ 30,000 และบวกเพิ่ม 10,000 บาท บำนาญรายเดือนที่ไม่ถึง 40,000 ให้ได้รับ 40,000 และบวกเพิ่ม 10,000 บาท บำนาญรายเดือนที่ไม่ถึง 50,000 ให้ได้รับ 50,000 และบวกเพิ่ม 5,000 บาท บำนาญรายเดือนที่ไม่ถึง 60,000 ให้ได้รับ 60,000 และบวกเพิ่ม 5,000 บาท บำนาญรายเดือนที่ไม่ถึง 70,000 ให้ได้รับ 70,อบ00 และบวกเพิ่ม 5,000 บาท ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด”

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า 

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น เดิมได้รับบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้น สำหรับผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ. ดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า กฎหมายดังกล่าวมีเพียงประเด็นปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. เท่านั้น ขอให้อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อกันทางสื่อออนไลน์ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเอง หรือสอบถามได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 2 ในวันและเวลาราชการ

ด้าน นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและการปฏิบัติต่างๆ ของกรมการจัดหางานจะดำเนินการอยู่ภายใต้นโยบายและประกาศกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ดี จากสถิติเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ก่อนที่รัฐบาลจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีคนหางานไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 3,737 คน นิยมเดินทางไปทำงานในไต้หวันมากที่สุด จำนวน 1,648 คน รองมาเป็น สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 457 คน และญี่ปุ่น จำนวน 301 คน ขณะเดียวกันได้ระงับการเดินทางของผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศและ ให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 56 คน โดยระงับผู้ที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีมากที่สุด จำนวน 31 คน รองลงมาเป็นโอมาน 17 คน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 คน ตามลำดับ

คนไทยเฮ ขยายเวลายื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ถึง 31 ส.ค.

ขยายเวลาเสียภาษี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) ลงนามโดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ความว่า

โดยที่สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้

ข้อ 2 ให้ขยายกำหนดเวลายื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 56 แบะมาตรา 57 จัตวาแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 และแบบ ภ.ง.ด.95 สำหรับเงินได้ถึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 / 8 เมษายน 2563

สำหรับการยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 แล้วแต่กรณีออกไปเป็นภายนวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อ 3 กรณีการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 1 และได้รับสิทธิผ่อนชำระเป็น 3 งวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลาดังนี้

งวดที่ 1 ต้องชำระพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป

งวดที่สอง ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง

งวดที่สาม ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวเที่สอง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป